AVISO LEGAL
No caso de envío de datos personais, a través de este formulario ou correo electrónico, vostede acepta expresamente, o tratamento de datos conforme dispón o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de Abril de 2016, relativo a protección das persoas físicas no referente ó tratamento de datos personais e a libre circulación de estos. 
Que os datos personais facilitados, que serán tratados e incluídos nos ficheiros de datos personais baixo a responsabilidade de SYGNATIA, S.L.
Enviar Mensaxe
Mensaxe enviada. Gracias!
Back to Top